Bezpečnost a hygiena práce

Společnost Safety consulting poskytuje služby v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.
Naši pracovníci jsou odborně způsobilí v prevenci rizik. Součástí asistenční služby je jednání s orgány státního odborného dozoru. Firma je pojištěna komplexní odpovědnostní pojistkou fyzických a právnických osob za způsobenou škodu.
Zajišťujeme komplexní poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a hygieny práce včetně provádění revizí elektro zařízení a objektů. Dále zajišťujeme školení řidičů vysokozdvižných vozíků a řidičů referentských vozidel.

Poskytované služby

 • vykonávání funkce bezpečnostního technika
 • vypracování dokumentace
 • vypracování provozních předpisů
 • šetření pracovních úrazů
 • konzultace a poradenství
 • školení zaměstnanců
 • školení řidičů
 • hygiena práce

Požární ochrana

Požární ochrana je stejně jako bezpečnost práce na pracovištích důležitou složkou pro fungování každé organizace. Její zajištění je dáno řadou legislativních norem a vyžaduje důkladnou znalost této problematiky. Zajišťujeme oblast činnosti odborně způsobilé osoby podle zákona 133/1985 Sb. a požadavků zadávající společnosti, s přihlédnutím na specifika jejich činností, působíme jako externí dodavatel komplexních nebo dílčích služeb.

Poskytované služby

 • plnění úkolů požárního technika
 • školení zaměstnanců
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení požárních hlídek
 • stanovení organizace požární ochrany
 • začlenění do kategorizace činností
 • vypracování požárních poplachových směrnic
 • vypracování požárních řádů
 • vypracování evakuačních plánů
 • vypracování dokumentace zdolávání požárů
 • vypracování řádu ohlašovny požárů

Revize a kontroly

Cílem revizní a kontrolní činnosti je zajistit zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a zabezpečení ochrany proti požáru. Revize elektrických spotřebičů a elektrického zařízení jsou jedním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce. Ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví), vyplývá povinnost provozovatele revize elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí a elektrického zařízení zajistit.

Poskytované služby

 • revize a kontroly el. spotřebičů a el. nářadí
 • revize el. zařízení
 • revize el. instalace objektů
 • revize hromosvodů
 • revize tlakových zařízení
 • servis, kontroly a revize ručních a pojízdných hasicích přístrojů
 • servis, kontroly a revize zařízení pro zásobování požární vodou-požárních hydrantů
 • kontroly požárních uzávěrů, požárních dveří, požárních klapek
 • zkoušky a kontroly ostatních technických prostředků PO
 • dodávky, montáž, opravy a údržba požární techniky

Životní prostředí

Vypracujeme soubor technicko-provozních parametrů a technicko-organizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, tzv. „provozní řád” a Provozní evidenci. Vypracujeme havarijní plány pro případ havarijního zhoršení nebo ohrožení jakosti vod.

Poskytované služby

 • zpracování provozních řádů na vodohospodářská zařízení
 • zpracování Plánů opatření pro případ havárie (havarijních plánů) dle zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a vyhl. č. 450/2005 Sb.
 • zpracování provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
 • vypracování technicko-organizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší
 • zabezpečení autorizovaného měření emisí dle zák. č. 86/2002 Sb. v platném znění a prováděcích vyhlášek zpracování provozních řádů na zdroje znečišťování ovzduší
 • výpočet poplatků za znečišťování ovzduší

Kontaktní údaje

 • Adresa:
 •  
 •  
 • Telefon:
 • Mobil:
 • E-mail:
 • IČ:
 • Pobočky:
 • Kříženeckého nám. 322/5
 • Budova Televize Barrandov
 • 152 00, Praha-Hlubočepy
 • 222 994 890
 • 731 515 871
 • m.obert1@seznam.cz
 • 02934949
 • Praha, Ostrava

O nás

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany osobami odborně způsobilými v prevenci rizik a osobami odborně způsobilými v požární ochraně.

Součástí asistenční služby je jednání s orgány státního odborného dozoru. Hot line pro případ mimořádných událostí. Firma je pojištěna odpovědnostní pojistkou fyzických a právnických osob za způsobenou škodu.

Bezpečnost a hygiena práce

Zajišťujeme komplexní poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a hygieny práce včetně provádění revizí elektro zařízení a objektů. Dále zajišťujeme školení řidičů vysokozdvižných vozíků a řidičů referentských vozidel.

Požární ochrana

Zajišťujeme komplexní poskytování služeb v oblasti požární ochrany. Zpracování dokumentace, provedení předepsaných školení včetně provádění revizi hasících přístrojů a hydrantových sytémů.

Věškerá dokumentace je zpracována dle norem ISO a OHSAS 18001 a naši poradci jsou připraveni poskytnout Vám plnou podporu a poradenskou činnost při zavádění systému managmetu BOZP dle potřeb Vaší organizace.

 • Barrandov Studio, a.s. - filmové studio
 • TV Barrandov, s.r.o. - televizní tvorba
 • HELLMA Gastronomický servis Praha, s.r.o. - potravinářství
 • Hatex, s.r.o. - velkoobchod potravin
 • PE Systems, s.r.o. - měřící technika
 • Freedom & Porridge – prodej oděvů
 • Volmut, s.r.o. - výroba plastových oken
 • Technik Partner, s.r.o. - přesná výroba
 • Dopravní zdravotnictví a.s. - poskytovatel zdravotní péče
 • BANDI VAMOS s.r.o. prodej oděvů
 • Ateliéry Bonton Zlín a.s. - filmové laboratoře
 • FILMFEST s.r.o. - pořádání filmových festivalů
 • GIT s.r.o. - personální agentura
 • Accord Research, s.r.o.
 • Art Dent, s.r.o. - zdravotnické zařízení
 • INDRA Czech Republic, s.r.o. - informační technologie
 • Diamant CZ, s.r.o. - potravinářství
 • Fujitsu Technology Solutions, s.r.o. - výpočetní technika
 • Vysoká škola ekonomie a managementu
 • Calpra, s.r.o. – obchodní řetězec
 • ESTHET X, s.r.o. – dentální klinika
 • Stillking Films, s.r.o. – filmová produkce
 • Boheme Hotels a.s. - síť hotelů
 • RR Donnelley Prague s.r.o. - tiskárna
 • Sotio a.s. - farmacie
 • Poliklinika Kolbenova - zdravotnictví
 • Remedis  s.r.o. - zdravotnictví
 • Oční klinika Horní Počernice s.r.o. - zdravotnictví
 • Agentura pro podnikání a inovace - státní organizace
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest - státní organizace
 • MEDEA Group - mediální skupina
 • IDEAL ČESKÁ s.r.o. - čistírny oděvů
 • BONTON Film a.s. - distribuce filmů